BIP

Regulaminy organizacyjne

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce.

 

Na podstawie:

ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. z dnia 9 maja 2007r.

 

§ 1

 KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

a) uczeń ma średnią powyżej 5,0

b) ma wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania  / zgodnie z regulaminem oceniania /

c) brał udział w minimum jednej olimpiadzie lub turnieju przedmiotowym na szczeblu miejskim, wojewódzkim lub ogólnopolskim

d) aktywnie działa na rzecz szkoły i środowiska

 

§ 2

WNIOSEK SKŁADA WYCHOWAWCA KLASY

§ 3

WNIOSEK POWINIEN ZAWIERAĆ

a) średnią ocen

b) ocenę z zachowania

c) osiągnięcia ucznia

§ 4

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ

a) I semestr do 31 marca

b) II semestr do 30 czerwca

§ 5

 

 

 WNIOSKI ROZPATRUJE KOMISJA STYPENDIALNA

W skład komisji wchodzą:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr4 w Bielsku-Białej

dwóch nauczycieli wybranych decyzją rady pedagogicznej

§ 6

 

WYPŁACANIE STYPENDIUM NASTĄPI DO RĄK WŁASNYCH UCZNIA.

O terminie wypłaty stypendium powiadamia wychowawca klasy.

 

§ 7

Wysokość stypendium i ilość stypendystów uzależniona jest od  środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w planie finansowym szkoły , z uwzględnieniem liczby uczniów zakwalifikowanych do otrzymania stypendium.

Regulamin przyznawania nagród dyrektora
w Szkole Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej

na podstawie

UCHWAŁY NR XXIV/631/2008 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 ROKU w sprawie przyjęcia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze


art. 49 ust. 2, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 179, poz. 1854, z 2005r. Nr 10, poz. 71),

art. 39 ust. 3 pkt 2 Ustawy o Systemie Oświaty z 7 września 1991 r
§ 1

Na nagrody dla nauczycieli przyznawane przez dyrektora szkoły przeznacza się 80% środków specjalnego funduszu nagród stanowiącego 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.
§ 2

Nagrody przyznaje dyrektor szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek złożony przez radę pedagogiczną, radę rodziców lub organizację związkową działającą na terenie szkoły.
§ 3

Nagrody dla nauczycieli przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W uzasadnionych przypadkach nagroda dyrektora może być przyznana z okazji szczególnie ważnych wydarzeń w życiu szkoły.
§ 4

1. Nagroda może być przyznana nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie mniejszym niż ½ etatu po przepracowaniu co najmniej 1 roku
w szkole z zastrzeżeniem ust.2.
2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który spełnia odpowiednio
co najmniej 4 z następujących kryteriów :

1) osiąga dobre wyniki w nauczaniu ,
2) uczniowie osiągają wysokie lokaty w konkursach, turniejach
i olimpiadach oraz innych formach współzawodnictwa dzieci
i młodzieży,
3) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania oraz opracowywania autorskich programów i publi-kacji,
4) osiąga dobre wyniki w pracy z uczniami zdolnymi oraz uczniami mającymi trudności w nauce, a także w pracy z uczniami trudnymi wychowawczo,
5) bierze aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, zdobywa dodatkowe kwalifikacje,
6) angażuje się w pracę pozalekcyjną oraz osiąga dobre efekty w tej pracy,
7) uzyskuje wyróżniające wyniki w pracy artystycznej oraz upowszechnianiu kul-tury wśród dzieci i młodzieży,
8) przygotowuje i organizuje uroczystości i imprezy szkolne lub o charakterze międzyszkolnym i miejskim,
9) organizuje wycieczki krajoznawcze, wyjścia uczniów na spektakle teatralne, koncerty itp.,
10) angażuje się w prace związane z podnoszeniem jakości pracy
szkoły (np. prowadzenie: wewnętrznego doskonalenia nauczycieli, pomiaru jakości pracy szkoły, zespołów przedmiotowych itp.),
11) organizuje imprezy o charakterze sportowym, rekreacyjnym, wypoczynkowym i kulturalnym,
12) organizuje pomoc uczniom w trudnej sytuacji materialnej
lub życiowej,
13) zapobiega i zwalcza przejawy patologii społecznej,
w szczególności narkomanii i alkoholizmu oraz prowadzi współpracę z organizacjami, rodzicami i innymi podmiotami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej
i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,
14) udziela pomocy i wspiera młodych nauczycieli, podejmujących pracę w zawodzie,
15) czyni starania na rzecz szkoły w zakresie polepszenia bazy materialnej lub pozyskiwania sponsorów w tym celu,
16) prowadzi w innych formach działalność na rzecz dzieci
i młodzieży, współpracowników lub na rzecz szkoły.
17) organizuje udział rodziców w życiu szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami, inicjuje współpracę z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów,


§ 5

1. Wysokość nagrody dyrektora szkoły ustala dyrektor szkoły, w ramach posiadanego funduszu.
2. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego aktach osobowych.


Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2016-09-27 09:43:04 Zmiana publikacji sp4
2 2014-05-02 08:09:21 Zmiana publikacji sp4


stronę wyświetlono 639 razy Artykuł wyświetlony 639 razy