BIP

Ogłoszenia o naborze

Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych odbędą się za pomocą systemu elektronicznego.

 

Zapisy do szkół obwodowych  rozpoczynają się
10.04.2017 r. o godz. 9.00 i trwają do 10.05.2017 r. do godz. 15.00
pod adresem: -
http://bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl/

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie którego mieszka wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz - ZGŁOSZENIE  - dostępny na stronie naborowej, wydrukuje go i wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania złoży
w sekretariacie szkoły obwodowej.

W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Rekrutacja do szkół pozaobwodowych rozpoczyna się
10.04.2017 r. o godz. 9.00 i trwa do 10.05.2017 r. do godz. 15.00
pod adresem: - https://bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl/

Rekrutacja odbywa się tylko w przypadku wystąpienia w tych szkołach wolnych miejsc.

Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie wybiorą szkołę poza obwodem - dzieci biorą udział 
w procesie rekrutacyjnym.

Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską
w Bielsku-Białej
:

1. Kandydat, którego rodzeństwo w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencyjnej.

2. Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tej samej szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji.

3. W obwodzie szkoły, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, mieszkają osoby wspierające rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki.

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie maksymalnie do trzech wybranych szkół, układając własną listę preferencji. W układaniu tej listy nie bierze się pod uwagę szkoły obwodowej.

Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.

Rodzice/prawni opiekunowie składają WNIOSEK o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.  

W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół, zostanie automatycznie przydzielony do szkoły obwodowej.

Rekrutacja do oddziałów sportowych prowadzona będzie w  Szkole Podstawowej
nr 36 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej od dnia 10.04.2017 od godz. 9.00 do dnia 24.04.2017 do godz. 15.00
.

Oddziały sportowe zostaną uruchomione pod warunkiem zakwalifikowania do nich odpowiedniej liczby kandydatów.

Zasady przyjęć dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym na czas nauki w szkole podstawowej -  mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do:

-        oddziałów ogólnodostępnych w szkole obwodowej – w sekretariacie szkoły składają wydrukowane z systemu naborowego ZGŁOSZENIE, dołączają oświadczenie
o miejscu zamieszkania i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

-        oddziałów ogólnodostępnych w szkołach pozaobwodowych – na zasadach obowiązujących dzieci zdrowe, czyli podlegają rekrutacji z wykorzystaniem systemu elektronicznego,

-        oddziałów integracyjnych i specjalnych – na zasadach określonych przez dyrektorów szkół:

·         oddziały integracyjne:

-        Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna,

-        Szkoła Podstawowa nr 36 z Oddziałami integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej,

·         oddziały specjalne:

-        Szkoła Podstawowa nr 11 w Zespole Szkół Specjalnych przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,

-        Szkoła Podstawowa Specjalna nr 17,

-        Szkoła Podstawowa nr 34 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii,

-        Szkoła Podstawowa nr  35 w Zespole Szkół dla Dzieci Niesłyszących,

-        Szkoła Podstawowa nr 39 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2.

W celu zapisania dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym do oddziału integracyjnego lub specjalnego w szkole, konieczny jest bezpośredni kontakt rodzica
z dyrekcją danej szkoły.

Dokumenty do pobrania:

1.      Uchwała nr XXVII/510/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących
w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała

Zarządzenie nr ON.0050.2102.2017.MZO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia

29 marca 2017 r. 

 

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2017-04-10 07:37:58 Zmiana publikacji sp4
2 2017-04-06 12:44:10 Zmiana publikacji sp4
3 2015-03-13 12:27:33 Zmiana publikacji sp4


stronę wyświetlono 1189 razy Artykuł wyświetlony 1189 razy