BIP

Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych

 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BIELSKU-BIAŁEJ

 

I.PODSTAWA PRAWNA

 

Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zasady gospodarowania środkami funduszu określają następujące przepisy:

 

 

1.      Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych tekst jednolity ( Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm),

 

2.      Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku  o związkach zawodowych (Dz.U.z 2001r. Nr 79,poz. 854 – tekst jednolity i późn. zm.),

 

 

3.      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009 r. nr 43 poz. 349),

 

 

4.      Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela art. 53 9Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

 

5.      Obwieszczenia Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,

 

6.      Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 marca 2007r. w sprawie wypoczynku finansowanego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 69, poz. 467 i poz. 469 z 2007r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Regulamin określa:

 

1.      Szczegółowe zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

2.      Zasady przeznaczenia środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej;

3.      Osoby uprawnione do korzystania z funduszu w Szkole Podstawowej nr 4.

 

§ 2

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwany dalej „Funduszem” tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczanego:

 

1.      Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.-  Karta nauczyciela – tekst jednolity z dnia 08 czerwca 2006r. (Dz.U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm),

 

2.      37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą  (dot. pracowników niepedagogicznych),

 

3.      Przyznawanie pracownikom świadczeń z funduszu dokonywane jest w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.

 

§ 3

 

1.      Podstawą wydatkowania w danym roku środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest: 

 

a)      opracowany przez Szkołę Podstawową nr 4 w Bielsku-Białej w uzgodnieniu z działającymi w szkole zakładowymi organizacjami związków zawodowych  plan wydatków: uwzględniających podział środków funduszu:

·         wypoczynek pracowników i ich dzieci   - 30 %

·         działalność kulturalno-oświatowa          - 10 %

·         pomoc socjalna i losowa                        - 20 % 

·         cele mieszkaniowe, remontowe           -  40 %                 

b)       regulamin ZFŚS

W przypadku nie wykorzystania w całości lub części środków wg w/w ustaleń ich podział może ulec zmianie zgodnie z aktualnymi potrzebami pracowników. Środki nie wykorzystane w danym roku przechodzą na rok następny.

 

 

§ 4

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w całości pozostaje do dyspozycji pracowników Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej.

 

                                                               

 

 

III. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z ZAKŁĄDOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEN SOCJALNYCH.

 

§ 5

 

Z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą korzystać:

1.      pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy oraz ich rodziny;

2.      pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, zdrowotnych i w stanie nieczynnym oraz ich rodziny, które są na utrzymaniu pracownika.

 

§ 6 

 

Za członków rodzin, o których mowa w § 5  uważa się:

1.      Współmałżonków niepracujących, pozostających na utrzymaniu pracownika;

2.      Dzieci własne, dzieci przysposobione i przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków do ukończenia 18 roku życia, a jeżeli kształcą się w szkole dziennej do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia po przedstawieniu stosownego zaświadczenia o kontynuowaniu nauki, a także  oświadczenia pracownika, iż ww. dziecko pozostaje na jego wyłącznym utrzymaniu i nie posiada innych dochodów.

 

§ 7

 

Świadczenia socjalne w pierwszej kolejności przysługują osobom uprawnionym:

1.      o niskim dochodzie na osobę w rodzinie,

2.      wychowującym samotnie dzieci, wykazującymi  niski dochód na osobę w rodzinie,

3.      mającym dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej kosztownej  opieki i leczenia oraz dzieci niepełnosprawne.

 

 

IV. PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ  

SOCJALNYCH.

 

 

§ 8

Ze środków Funduszu wypłaca się:

1.      nauczycielom – świadczenia urlopowe w wysokości odpisu podstawowego ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku

szkolnym zgodnie z art. 53 ust.1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela nie później niż do końca sierpnia danego roku;

 

2.     dopłatę do wypoczynku organizowanego przez pracowników administracji i obsługi we własnym zakresie poza miejscem zamieszkania – tzw. „ wczasy pod gruszą” w zależności od    

dochodu na członka rodziny, nie więcej niż w wysokości odpisu podstawowego (szczegóły określa załącznik nr 3), korzystających w danym roku kalendarzowym z urlopu

wypoczynkowego, co najmniej przez 14 kolejnych dni , nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego.

3.      Przyznawanie środków z ZFŚS jest po złożeniu wniosku wraz o oświadczeniem o dochodach brutto z ostatnich 3 miesięcy na członka rodziny.

 

§ 9

 

Pozostałe środki przeznacza się na :

 

1.      dopłaty do wypoczynku krajowego i zagranicznego w formie wczasów, kolonii, obozów, zimowisk, „zielonych ” i „ białych szkół” oraz wypoczynku organizowanego we własnym zakresie itp. Dla osób uprawnionych. (zał. Nr 2)

2.      zakup bonów towarowych, (zał. Nr 2)

3.      finansowanie działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej wraz z posiłkiem dla pracowników i uprawnionych, (zał nr 3)

4.      dofinansowanie wycieczek krajowych i zagranicznych organizowanych w formie zbiorowej,

5.      finasowanie i dofinansowanie biletów na imprezy sportowe lub kulturalne, (zał. Nr3)

6.      zapomogi  losowe bezzwrotne dla osób dotkniętych zdarzeniami losowymi, długotrwałą chorobą, śmiercią współmałżonka, dziecka.

7.      zapomogi finansowe bezzwrotne i pomoc rzeczową dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

8.      pożyczki remontowe i mieszkaniowe.

 

§ 10

 

Przypadki losowe należy udokumentować zaświadczeniem lekarskim lub odpowiednim poświadczeniem o zaistniałym przypadku losowym.

 

 

§ 11

 

1.      Pożyczkę remontową lub mieszkaniową mogą otrzymać pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony po upływie roku od daty zatrudnienia.

2.      Pożyczkę przydziela się przy poręczeniu dwóch osób, zatrudnionych na umowie przekraczającej okres spłaty pożyczki.

3.      Środki ZF Mieszkaniowego mogą być przeznaczone w formie pożyczek na:

a)      uzupełnienie wkładu mieszkaniowego na mieszkanie spółdzielcze typu  własnościowego, wykup mieszkania lokatorskiego ,remont mieszkania oraz remont i  budowę domu – 4.000,- złotych na okres do trzech lat.

 

 

§ 12

 

Ustala się następujące kryteria przydziału pożyczek:

a)      pracownik może otrzymać pożyczkę po spłaceniu poprzedniej,

b)      o kolejności przyznawania pożyczek decyduje data wpłynięcia wniosków,

c)      wnioski należy składać w sekretariacie szkoły,

d)      oprocentowanie udzielonych pożyczek wynosi  0,5% w stosunku rocznym.

e)      spłata pożyczki rozpoczyna się  nie później niż po upływie dwóch miesięcy od dnia jej udzielenia,

                                                                     

f)       pożyczka potrącana jest przy poborach.

 

§ 13

 

 

1.Pożyczka może być umorzona w przypadku:

 

a)      śmierci pożyczkobiorcy,

 

b)      w szczególnie uzasadnionych przypadkach gdy osoba zobowiązana do spłaty pożyczki znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, finansowej, pożyczka może być w całości lub częściowo umorzona. Podstawą umorzenia jest szczegółowy, udokumentowany wniosek

 

2.Niespłacona pożyczka jest natychmiast wymagalna w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy.

W przypadku zaprzestania spłacania pożyczki przez pożyczkobiorcę przez okres 3 miesięcy należności egzekwuje się od poręczycieli.

 

 

V. ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z ZFŚS.

 

 

§ 14

 

 

Finansowanie świadczeń i usług socjalnych oraz wysokość dopłaty z Funduszu uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do tych usług i świadczeń. Nie jest ono uzależnione od wymiaru etatu czy okresu zatrudnienia.

 

§ 15

 

 

Osoba uprawniona do korzystania z Funduszu ubiegająca się o świadczenie socjalne w postaci finansowej lub rzeczowej winna przedłożyć oświadczenie o dochodach na członka rodziny, uwzględniające łączne dochody brutto wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. W przypadku nie złożenia przez osobę uprawnioną oświadczenia o dochodach na członka rodziny, osoba ta nie otrzymuje świadczenia.

 

 

§ 16

 

 

Zasady i tryb ubiegania się o dofinansowanie wypoczynku letniego lub zimowego oraz uprawnionych z Funduszu:

 

1.      Dopłata do wypoczynku zorganizowanego w formie wczasów lub organizowanego przez osoby uprawnione we własnym zakresie (tzw. Wczasy pod gruszą) przysługuje  raz w danym roku kalendarzowym.

 

 

2.      Z dofinansowania do letniego lub zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży rodzice mogą korzystać corocznie.

 

3.      W przypadku nie wykorzystania puli środków przeznaczonych zgodnie z preliminarzem wydatków z ZFŚS będących w dyspozycji placówki dopuszcza się  możliwość dwukrotnego skorzystania z dofinansowania do wypoczynku dzieci tj. latem i zimą.

 

 

4.      Wnioski o dofinansowanie wypoczynku indywidualnie organizowanego przez osoby uprawnione powinny być zgodne z planem urlopów na dany rok kalendarzowy.

5.      Warunkiem dopłaty do wypoczynku dziecka jest załączenie dowodu poniesienia wydatku: jest to dokument z którego wynikają dane organizatora, forma wypoczynku, czas trwania wypoczynku, dane dziecka korzystającego z wypoczynku, dane osoby dokonującej zapłaty, kwota i data dokonania zapłaty.

Dowodami takimi mogą być np: faktura, rachunek, dowód wpłaty KP, przelew bankowy czy przekaz pocztowy.

6.      Pomoc finansowa przyznawana jest na wniosek osób uprawnionych.

 

§ 17

 

Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych administruje dyrektor szkoły zgodnie z ustawą i Regulaminem ZFŚS.

 

 

VI. FINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ I USŁUG SOCJALNYCH.

 

§ 18

 

 

1.      Wysokość pomocy w przypadkach losowych może wynieść do 2,5 krotnego najniższego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku (szczegóły określa załącznik nr 2).

2.      Wysokość pomocy dla osób znajdujących się w trudnej materialnej

 Może wynieść do 3-krotnego najniższego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.(szczegóły określa załącznik nr 2)

3) Pomoc osobom korzystającym z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych może być  przyznawana również w formie rzeczowej.

 

 

 

VII. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE.

 

 

§ 19

 

Pomoc z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych otrzymują osoby uprawnione po złożeniu wniosku oraz oświadczenia o dochodach na członka rodziny wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

§ 20

 

Regulamin dostępny jest w bibliotece szkolnej, pokoju nauczycielskim w sekretariacie szkoły.

 

Integralną częścią Regulaminu są załączniki od  nr 1 do nr 7.

 

 

§ 21

 

 

Traci moc regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 04 maja 2006r.

 

 

 

Bielsko-Biała dnia 01.03.2016r.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2016-05-09 14:16:41 Zmiana publikacji sp4
2 2016-05-09 14:16:26 Dodanie publikacji


stronę wyświetlono 403 razy Artykuł wyświetlony 403 razy